Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Definisjoner

Økologisk: Begrepet «økologisk» er beskyttet, og varer kan bare omsettes som økologiske når alle kravene i regelverket er oppfylt og produsenten er godkjent av Debio
Debio: Debio er kontroll- og godkjenningsinstans for økologisk produksjon, foredling, import og omsetning i Norge. Debio har fått delegert myndighet av Mattilsynet for å utøve tilsyn med økologisk landbruksproduksjon i Norge. Tilsynet består av kontroll og godkjenning i forhold til økologiregelverket.
Kontrollordningen og godkjenning: Alle som ønsker å produsere, videreforedle, importere, lagre eller selge varer som skal omsettes som økologiske må melde seg inn i kontrollordningen. Alle som er med i kontrollordningen for økologisk produksjon får et årlig inspeksjonsbesøk og deretter en godkjenning hvis de oppfyller alle kravene.
Karens: Karenstid/karensperiode er tiden fra påbegynt omlegging av en produksjon eller areal til produksjonen kan godkjennes som økologisk drevet. Arealet defineres i karenstiden som karensareal.
Økologisk formeringsmateriale: Ved produksjon av frø, såvare og plantemateriale kan avlingen markedsføres som økologisk når følgende betingelser er oppfylt:

Ettårige vekster: Frøbærende planter og morplanter må være dyrket på økologisk godkjent areal i minst en generasjon. Arealet må være ferdig omlagt før såing eller planting av de frøbærende plantene eller morplanten.

Flerårige vekster: Frøbærende planter og morplanter må være dyrket i henhold til reglene for økologisk produksjon i minst to vekstsesonger. I tillegg er det en forutsetning at karenstida på to år for grasvekter og tre år for flerårige vekster er avsluttet, og at arealet har status som økologisk før høsting av økologisk formeringsmaterial. Dette betyr for eksempel at det kan sås grasfrøgjenlegg på karensareal.

Engfrøblanding:

 

Det er bare tillatt å referere til den økologiske produksjonsmetoden på engfrøblandinger med minst 70 % økologiske frø. Bare blandinger med minst 70 % økologisk frø er derfor oppført i databasen. Oppførte frøblandinger skal ikke inneholde økologisk og ikke-økologisk frø av samme sort. Skal det brukes engfrøblandinger med under 70 % økologiske frø må det søkes om tillatelse til å bruke dette på lik linje med konvensjonelt formeringsmateriale.
Art / Sort: Art (botanisk/zoologisk definisjon): En art er laveste gruppe i det biologiske systemet. Individene i en art har alle vesentlige kjennetegn felles og kan avle fruktbart avkom sammen.
Sort (botanisk definisjon): En sort er en undergruppe av en art. Sorter av samme art har distinkte forskjeller i utseende og egenskaper, men kan krysse seg.
Eksempel 1:

Art: Potet ( Solanum tuberosum L.). Sorter: Troll, Gullauge og Beate

Eksempel 2:

Art: Bygg (Hordeum vulgare L.). Sorter: Arve, Ven og Sunnita