Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Regelverk

Myndighet
Mattilsynet har tilsynsansvar for økologisk produksjon, foredling og salg av økologisk mat. Mattilsynet har inngått avtale med Debio om gjennomføring av selve den praktiske kontrollen ute på gårdsbruk, i bedrifter og butikker. Tilsynet består av kontroll og godkjenning i forhold til det norske regelverket for økologisk produksjon som tilsvarer EUs regelverk. Mattilsynet er klageinstans for vedtak fattet av Debio.

Generelt regelverk på økologiområdet
Regelverket på økologiområdet er forskrift 25. juni 2022 nr. 1171 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften). Forskriften henviser til forordning (EF) nr. 2018/848.

Mattilsynet har laget veiledere som forklarer regelverket. Reglene for produksjon og bruk av formeringsmateriale er forklart i Regelverksveileder Økologisk landbruk

Regelverket på området økologisk formeringsmateriale
I henhold til reglene skal økologisk godkjent formeringsmateriale (såvare, settepoteter og annet vegetativt formert plantemateriale) benyttes. Kravet gjelder både på karens- og økologisk areal. Økologisk formeringsmateriale kan være egetprodusert eller kjøpt.

Når det ikke er mulig å skaffe økologisk formeringsmateriale, er det tillatt å benytte konvensjonelt formeringsmateriale. Regelverket tillater imidlertid ikke bruk av beisa konvensjonell såvare! Kontroller derfor ved levering, at du har fått ubeisa såkorn/frø. Ta vare på følgeseddel eller emballasjen som dokumentasjon på hva som er sådd. Det skal av faktura eller lignende fremgå at det er økologisk eller ubeisa vare som er levert.

Bruk av konvensjonell såvare og settepotet:
Økologiregelverket inneholder bestemmelser om bruk av økologisk såvare og settepotet. Der er det blant annet krav om at det opprettes en nasjonal database med oversikt over tilgjengelig økologisk vare.
Hvis det ikke er mulig å skaffe økologisk formeringsmateriale, kan konvensjonell ubeisa vare tillates brukt i følgende situasjoner:
a) Hvis ingen sorter av ønsket vekst er oppført som tilgjengelige. Eller hvis ingen av de oppførte sortene kan leveres i den aktuelle landsdelen.
b) Hvis produsenten ønsker å bruke en annen sort en de som er oppført i databasen, og det kan godtgjøres at de sortene som er oppført ikke kan brukes til ønsket formål (f.eks. grunnet tidlighet, klimatilpasninger o.l., eller ved kontraktproduksjon med krav om en bestemt sort)
c) Hvis en bestemt sort ønskes brukt til forsknings- eller undervisningsformål.

Import av økologisk formeringsmateriale
Den enkelte produsent kan også skaffe økologisk hagebruksfrø gjennom privat import. I henhold til forskrift om såvarer, er privat import tillatt med inntil 50 porsjonspakninger. Det kan søkes om dispensasjon for privat import av hagebruksfrø utover de 50 porsjonspakningene. Søknader om dispensasjon fra forskrift om såvarer sendes til Mattilsynet.